Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de uitvoering van Stroomlijn. Dit overzicht vullen we steeds verder aan.

Staat uw vraag hier niet bij? U kunt uw vraag tijdens kantoortijden stellen via: (030) 659 43 72 of via krinkels@cso.nl. Heeft u een meer algemene vraag over het Programma Stroomlijn, kijk op: http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/programma-stroomlijn/veelgestelde-vragen.aspx

Algemeen

Verdwijnt alle begroeiing in de uiterwaarden?

Nee, alleen van begroeiing in de zogenoemde ‘stroombaan’ bij hoogwater wordt onderzocht of deze verwijderd moet worden. Wanneer er bijvoorbeeld beschermde natuur of bijzondere cultuurhistorische waarden aanwezig zijn kan ook besloten worden dat de begroeiing niet of slechts deels verwijderd wordt.

Hoe is de stroombaan berekend?

Met een computermodel is berekend hoeveel water er bij extreem hoogwater door de rivieren stroomt. De gebieden waar veel water hard stroomt zijn aangewezen als stroombaan.

Ik zie geen informatie over mijn uiterwaard of rivier, waar kan ik daarvoor terecht?

Krinkels-CSO voert de uitvoering van het Programma Stroomlijn uit voor de uiterwaarden langs de Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en de bedijkte Maas. Informatie over de uitvoering voor andere uiterwaarden of riviertakken kunt u vinden via www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn.

Wat is de planning voor dit project?

De planning is opgenomen op de pagina projectinformatie.

Hoe wordt omgegaan met eigenaren van percelen waar begroeiing moet verdwijnen?

Alle eigenaren van dergelijke percelen hebben deze zomer een brief ontvangen en worden dit najaar benaderd voor een afspraak. Met hen worden specifieke afspraken gemaakt over het verwijderen van de begroeiing en het onderhoud daarvan.

Er gebeuren veel andere projecten in de uiterwaarden, wordt daar wel mee afgestemd?

Jazeker, er vindt een goede afstemming tussen de verschillende projecten plaats. Naast Stroomlijn zorgen ook Ruimte voor de Rivier en Maaswerken voor betere hoogwaterveiligheid. Ook zijn er verschillende herinrichtingsprojecten voor natuur en recreatie. Ieder project heeft net een andere doelstelling, waardoor andere maatregelen worden genomen.

Eerder werd er ook al werk voor Stroomlijn uitgevoerd in de uiterwaarden, valt dat onder hetzelfde programma?

Het Programma Stroomlijn bevindt zich inmiddels in de derde fase. Deze website is opgericht voor de uitvoering daarvan voor de uiterwaarden langs de Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en de bedijkte Maas. Voor de eerste en tweede fase werd in 2012 en 2013 al begroeiing verwijderd op terreinen van natuurbeherende organisaties. Enkele van deze projecten zijn nog in voorbereiding of uitvoering. Meer informatie over de eerdere fasen en uiterwaarden langs andere rivieren (de andere zogenoemde ‘deelgebieden’) vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn onder ‘projecten’.

 

Uitvoering

Welke hinder kan ik verwachten door de uitvoering?

Op de pagina Uitvoeringsplanning staat beschreven welke hinder verwacht wordt tijdens de uitvoering.

Met wat voor een materieel vindt de uitvoering plaats?

Bij bos, struweel en hagen worden de bovengrondse delen verwijderd met een kraan met knipper, ondersteund door een persoon met kettingzaag. Afhankelijk van de bereikbaarheid van het terrein wordt gekozen voor een kraan op rupsen of op banden. De achtergebleven stobben en stronken worden tot 30 centimeter diepte verwijderd door een stobbenfrees. De verwijderde begroeiing wordt vervolgens ter plaatse klein gemaakt door een versnipperaar. Bij riet en ruigte worden bovengrondse delen verwijderd door een tractor met klepelmaaier of een rupsvoertuig met maaier. Wanneer nodig worden ondergrondse delen verwijderd door een tractor met bosklepel.

Wordt al het werk per uiterwaard achter elkaar uitgevoerd? Zo ja hoe lang duurt dat ongeveer?

Per uiterwaard wordt het werk zoveel mogelijk achtereenvolgens uitgevoerd. Hoe lang dit gaat duren kunt u vinden op de pagina Uitvoeringsplanning.

Hoe lang duurt de uitvoeringsperiode voor Programma Stroomlijn?

De uitvoeringsperiode van ons werkgebied (Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en de bedijkte Maas) is van november 2015 tot 31 december 2016.

Waarom wordt in niet alle uiterwaarden in mijn gemeente tegelijk gewerkt?

De uitvoeringsperiode ligt tussen november 2015 en 31 december 2016. Wij verwijderen de begroeiing in meerdere fasen. Deze fasen zijn niet gebaseerd op geografische ligging, maar op basis van de vergunningaanvraag. Daarom kan het zijn dat wij in de uitvoeringsperiode op meerdere momenten in uw gemeente aan het werk zijn.

Houden jullie rekening met beschermde soorten tijdens de uitvoering?

In de ontwerpen (zie ook Uw uiterwaard) is rekening gehouden met beschermde soorten. 2 weken voor de start van de uitvoering onderzoekt een ecoloog of er geen ‘nieuwe’ beschermde soorten in het gebied zijn. Indien dit het geval is, worden passende maatregelen getroffen.

Waar kan ik terecht met vragen of klachten over de uitvoering?

Via (030) 659 43 72 of krinkels@cso.nl kunt u in contact komen met de uitvoerder.

Hoe weet ik of de uitvoering die ik zie door Krinkels-CSO gebeurt?

De uitvoering gebeurt niet door Krinkels-CSO zelf, maar door twee onderaannemers. Deze onderaannemers zijn herkenbaar aan de borden op hun materieel en de banners die aan hekken hangen. Indien u niet zeker bent of Krinkels-CSO aan het werk is, kunt u contact opnemen via (030) 659 43 72 of krinkels@cso.nl.

Kan ik het gebied tijdens de uitvoering wel betreden? Bijvoorbeeld om mijn hond uit te laten of een rondje te rennen in het gebied?

De plekken waar de uitvoering plaats vindt worden tijdelijk afgesloten door middel van hekken. Wij doen dit vanwege veiligheidsredenen. Zodra het werk gereed is kunt u alle paden weer betreden.

Ik woon in de uiterwaard maar heb geen contact met jullie gehad, kan ik er dan van uit gaan dat jullie niet op mijn percelen komen?

Ja, wij vragen vooraf toestemming aan alle terreineigenaren om het perceel te mogen betreden.

Waarom staan er nog stobben in een gebied waar het werk al gereed is?

Uit het onderzoek naar zogenoemde ‘niet-gesprongen explosieven’ blijkt dat het op verschillende plaatsen in de uiterwaarden niet zeker is dat er geen niet-gesprongen explosieven in de grond zitten. Pas als bomen en struiken verwijderd zijn, kan een detectieonderzoek plaatsvinden waaruit blijkt of de stobben veilig gefreesd kunnen worden. In deze gebieden blijven de stobben dus wat langer aanwezig. Zodra er duidelijkheid is over de risico’s worden de stobben in deze gebieden gefreesd. Wij houden u daarvan op de hoogte via de Uitvoeringsplanning.

 

Gebiedsspecifiek

Waarom staat slechts een gedeelte van de bomen en struiken in het ontwerp? Waarom hoeft er aan de overkant van de rivier geen begroeiing te verdwijnen?

Alleen begroeiing die met hoogwater in de zogenoemde ‘stroombaan’ staat, dus waar het water het hardst stroomt, hoeft eventueel te worden verwijderd. De kaarten bevatten de meest recente beschikbare informatie bij Rijkswaterstaat. Door in de uiterwaard de aanwezige bomen en struiken te inventariseren wordt het ontwerp afgestemd op de huidige situatie.

Ik ben eigenaar van een perceel in een uiterwaard, waarom heb ik nog niets gehoord?

Alle eigenaren van percelen waarvan begroeiing wellicht moet verdwijnen hebben in de zomer van 2014 een brief ontvangen en worden najaar 2014 benaderd voor een afspraak. Op de pagina Uw uiterwaard ziet u wat de ontwerpopgave is. Staat er wel te verwijderen begroeiing op uw perceel, maar heeft u niets gehoord? Neem dan contact met ons op via (030) 659 43 72 of krinkels@cso.nl.

Wanneer wordt er gewerkt in mijn uiterwaard?

Zodra daar meer duidelijkheid over is vindt u deze informatie op de pagina Uw uiterwaard. Rechts onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Wanneer u uw ook postcode invult, houden wij u op de hoogte over de uitvoering bij u in de buurt.