Uitvoering

Uitvoering in de Loenensche Buitenpolder

Uitvoering in de Loenensche Buitenpolder

Op 2 november 2015 is de eerste uitvoering van het kappen en maaien door Krinkels-CSO gestart. De werkzaamheden hebben stilgelegen vanwege het broedseizoen, maar worden vanaf de zomer hervat. Deze pagina geeft u meer informatie over wanneer en hoe de uitvoering plaatsvindt. Ook geeft deze inzicht in wat de verwachte hinder is en hoe wij deze proberen te voorkomen. Meer informatie over het traject rondom de vergunningen vindt u op de pagina Vergunningen.

Uitvoeringsplanning

De Uitvoeringsplanning geeft een actueel overzicht van alle uiterwaarden waarvoor duidelijk is wanneer de uitvoering plaatsvindt. Verdere informatie over de begroeiing die verwijderd wordt en over stand van zaken van de uiterwaard bij u in de buurt vindt u op de pagina Uw Uiterwaard.

Ecologische check voor uitvoering

Wij hebben de zorgplicht om het hele jaar door zorgvuldig te werken. Daarom moet een gebied vrijgegeven worden door een daarvoor opgeleide persoon. Voordat wij begroeiing verwijderen, vindt daarom ecologische check plaats. Soms worden er ‘nieuwe’ beschermde soorten aangetroffen tijdens deze check, zoals u kunt lezen in dit bericht.

Andere werkzaamheden in uiterwaarden

Naast de uitvoering van het Programma Stroomlijn vinden er verschillende andere projecten in de uiterwaarden plaats. Zo voert Rijkswaterstaat vanuit het Programma Stroomlijn ook achterstallig onderhoud op haar eigen terreinen aan de Bergsche Maas en Boven Merwede uit en vinden er werkzaamheden plaats langs de andere rivieren dan degenen waarvoor Krinkels-CSO de uitvoering op zich heeft genomen. Als de werkzaamheden die u ziet niet in onze Uitvoeringsplanning staan kunt u ervan uitgaan dat deze niet door ons worden uitgevoerd. Op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn vindt u meer informatie over alle andere werkzaamheden.

Voorkoming van hinder

We proberen eventuele hinder door de uitvoering zo beperkt mogelijk te laten zijn. Bij de start wordt het materieel naar het gebied gebracht en na afloop weer opgehaald. Af te voeren materialen worden zo snel mogelijk van het werk afgevoerd, waarbij dorpskernen waar mogelijk worden vermeden. Ook werken we alleen binnen reguliere werktijden. De pagina Uitvoeringsplanning geeft per uiterwaard specifieke informatie over de verwachte hinder. Mocht u hinder ondervinden of vragen hebben, neem dan contact op met Krinkels-CSO via 030 – 659 4372 of krinkels@cso.nl.

Niet alle stobben direct gefreesd door mogelijke niet-gesprongen explosieven

Uit het bureauonderzoek naar zogenoemde ‘niet-gesprongen explosieven’ blijkt dat het op verschillende plaatsen in de uiterwaarden niet zeker is dat er geen niet-gesprongen explosieven in de grond zitten. De stobben kunnen daar pas gefreesd worden als uit een detectieonderzoek blijkt dat het veilig is om in de grond te werken. lees verder

Veiligheid tijdens de uitvoering

Het kappen en maaien gebeurt met zwaar en gevaarlijk materieel. Kranen draaien, bomen vallen, mannen werken met kettingzagen enzovoorts. De veiligheid voor ons personeel en omstanders is daarom een belangrijk aandachtspunt. Ons personeel draagt beschermende kleding en heeft hiervoor trainingen gevolgd. Indien noodzakelijk wordt de bouwplaats met pylonen, afzettape of hekken afgezet. Medewerkers dragen oordoppen en merken het niet als u nadert. Aan iedereen die komt kijken vragen wij dan ook nadrukkelijk om afstand te bewaren! Wanneer we extra maatregelen treffen voor de veiligheid, bijvoorbeeld afsluiten van wandelpaden of wegen, nemen wij dit op in de Uitvoeringsplanning.

Verwijdering van begroeiing

Rupskraan met knipper

Rupskraan met knipper ondersteund door man met kettingzaag

Bij bos, struweel en hagen worden de bovengrondse delen verwijderd met een kraan met knipper, ondersteund door een persoon met kettingzaag. Afhankelijk van de bereikbaarheid van het terrein wordt gekozen voor een kraan op rupsen of op banden. De achtergebleven stobben en stronken worden tot 30 centimeter diepte verwijderd door een stobbenfrees. De verwijderde begroeiing wordt vervolgens ter plaatse klein gemaakt door een versnipperaar. Bij riet en ruigte worden bovengrondse delen verwijderd door een tractor met klepelmaaier of een rupsvoertuig met maaier. Wanneer nodig worden ondergrondse delen verwijderd door een tractor met bosklepel.

Soms is de begroeiing goed bereikbaar via het water. In dat geval kan ook gekozen worden voor uitvoering vanaf het water. Met een werkschip uitgerust met kraan wordt de aanwezige begroeiing bovengronds verwijderd en, al dan niet versnipperd, direct in het schip geladen.

Takken worden ter plekke versnipperd

Takken worden ter plekke versnipperd

In alle situaties worden achtergebleven materialen zoals takken, bladeren en de laatste begroeiing verwijderd door een kraan met sorteerknijper of tractor met bosklepel. De ontstane gaten en sporen worden geëgaliseerd door een kraan met een grondbak. Materialen die vrijkomen worden over het water met een schip of over de weg met een vrachtwagen afgevoerd. Het voor de uitvoering benodigde materieel wordt door een vrachtwagen met dieplader aan- en afgevoerd.