Projectinformatie

Rijkswaterstaat werkt – vanuit het Programma Stroomlijn– aan het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van Rijkswaterstaat is om – na een zorgvuldige afweging van belangen – zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.

Onze bedrijfscombinatie Krinkels-CSO heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om samen met eigenaren en beheerders de stroomlijning van de uiterwaarden voor te bereiden en uit te voeren. Ons werkgebied omvat de uiterwaarden langs Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en de bedijkte Maas. De uiterwaarden van de andere rivieren vallen niet onder onze opdracht. Voor meer informatie over de uitvoering voor de andere rivieren kijkt u op: www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn.

Afstemming met de omgeving

Er zijn veel verschillende eigenaren en gebruikers in de uiterwaarden. Daarnaast zijn er veel omwonenden en recreanten die vaak in de uiterwaarden komen. We vinden het belangrijk dat iedereen die geïnteresseerd is in wat er in de uiterwaarden gebeurt op de hoogte is van ons project. Met eigenaren van percelen waar mogelijk begroeiing moet verdwijnen stemmen we de plannen zorgvuldig af. Ook overleggen we met gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen en informeren we in sommige gebieden geïnteresseerden via informatieavonden. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Inventarisatie in de Gouverneursche polder

Inventarisatie in de Gouverneursche polder

Onderzoek en ontwerp

Rijkswaterstaat heeft een zogenoemde ‘ontwerpopgave’ gemaakt. Daarin staat welke begroeiing in principe verwijderd moet worden. Krinkels-CSO bepaalt in de voorbereiding door middel van gesprekken met eigenaren, ecologisch en cultuurhistorisch onderzoek, inventarisaties in het veld en ontwerpsessies welke begroeiing daadwerkelijk verwijderd wordt. Er kan bepaald worden dat de aangewezen begroeiing (gedeeltelijk) gespaard mag blijven omdat deze:
  • wettelijk beschermde natuur bevat (o.a. bevers, steenuil, kamsalamander);
  • cultuurhistorisch belangrijk is (o.a. waardevolle heggen, monumentale bomen);
  • belangrijke archeologische waarden bevat;
  • opgenomen is in een vergunning.
Dit wordt ook wel de ‘tenzij…’-categorie genoemd. Op de pagina Uw uiterwaard kunt u zien wat er in uw uiterwaard gebeurt.

De uitvoering

Tijdens de uitvoering worden de bomen en struiken verwijderd die in de stroombaan van de rivier staan. Het is zeker niet zo dat de uiterwaarden helemaal kaal worden, begroeiing buiten de stroombaan blijft staan. Soms volstaat het weghalen van alleen lage begroeiing of de onderste takken van bomen. In de toekomst worden de uiterwaarden onderhouden zodat de verwijderde begroeiing niet terugkomt. Deze plaatsen zullen als grasland of akkers worden ingericht. Wij zetten ons in om overlast door de uitvoering voor omwonenden en gebruikers zoveel mogelijk te beperken. Ook houden we rekening met beschermde dieren en planten zoals bevers en monumentale bomen. Zo snoeien en maaien we niet tijdens het broedseizoen. Op de pagina Uitvoering leest hoe de uitvoering in zijn werk gaat. Op de pagina Uw uiterwaard kunt u te zijner tijd zien wanneer er in welke uiterwaard gewerkt wordt.

Planning

Eind 2016 ronden wij alle rooi-, maai-, en freeswerkzaamheden af. Met uitzondering van de uiterwaarden waarvoor de vergunning later is aangevraagd en uiterwaarden waar terreinaanpassingen plaatsvinden, is de uitvoering afgerond. In de maanden november/december vindt een inspectie plaats of het terrein netjes is achtergelaten. Bij goedkeuring levert Krinkels-CSO de uiterwaard op aan Rijkswaterstaat. Dit betekent dat wij niet meer uitvoeren in de betreffende uiterwaard. Hier leest u welke uiterwaarden zijn opgeleverd.

Na de oplevering van een uiterwaard moeten de terreinen nog wel beheerd worden. Zo wordt voorkomen dat de uiterwaarden in de toekomst weer verruigen. Afgelopen maanden heeft Krinkels-CSO alle terreineigenaren gevraagd of ze hun terrein(en) zelf beheren, of door Rijkswaterstaat laten beheren. Aankomende periode sluit Rijkswaterstaat hiervoor onderhoudsovereenkomsten af met terreineigenaren.

Vragen?

Bekijk hier of uw vraag al eerder gesteld is